top of page

Strategic Elder Board

WAYLON KOCH (CHAIRMAN) | JOHN NEW (SECRETARY) | DANIEL CHRISTIAN | BOB LEEDS | ERIN WEAVER

La Vernia Campus Elder Board

DANIEL CHRISTIAN (CHAIRMAN) | PHILLIP WILSON (SECRETARY) | DAN STEVENS | JOHN DISLER | ERIN WEAVER CHUCK MARION | STAN TERWILLIGER | LUKE HABENICHT | VICTOR LANDIN | JEFF KIRKWOOD

Schertz Campus Elder Board

BOB LEEDS (CHAIRMAN) | BRYAN LEAR (SECRETARY) | JOHN NEW 

bottom of page